Research

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)

ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาส งานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สถาบันฯ จึงจัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ     ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2.2 เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ

2.3 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

3. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

รายละเอียด

ม.ค. 63

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

จัดตั้งคณะกรรมการ

15

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

 

7

 

 

 

ฃ่วงระยะเวลาการประกวด

 

20 ก.พ. – 20 เม.ย.

 

ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 2 และตัดสินผลงาน

 

 

 

30

 

ประกาศผล

 

 

 

 

7

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีตราสัญลักษณ์งานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ

5. หลักเกณฑ์การประกวด

5.1 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่ง (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน : 1 ผลงานประกอบด้วยชิ้นงานภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น)

5.2 คุณสมบัติของผลงานที่ส่งประกวด

1. มี “ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล” ประกอบตราสัญลักษณ์ (Logo)

2. มีข้อความ “50 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “50th Anniversary of Institute for Population and Social Research, Mahidol University ประกอบตราสัญลักษณ์ (Logo)

3. สีที่ใช้ในการออกแบบเป็นไปตามระบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (สีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม Name: Pearl Gray Code: #6D99B4 RGB: R109, G153,B180 CMYK: C60-M30-Y20-K0) สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://old.mahidol.ac.th/th/color_code_mu.htm

4. ใช้ตัวเลขอารบิค (50) แสดงการครบรอบ 50 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ผลงานตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

6. ขนาดผลงานตามความเหมาะสม เป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาดเท่า A4 แนวตั้งหรือแนวนอน     (1 ผลงาน ประกอบด้วย 2 ชิ้นงาน-ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย 1 ชิ้นงาน ต่อ 1 กระดาษขนาด A4)

7. ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ หรือฟอน์ต์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงาน และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

6. การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวด

6.1 กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงานชิ้นนั้น ๆ

Downloadใบสมัคร word | pdf

6.2 ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นภาพสีอยู่ในพื้นสีขาวขนาดเท่า A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 ไฟล์) พร้อมแนบคำอธิบายผลงานหรือเอกสารประกอบคำอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบเพิ่มเติม (ไม่เกิน 15 บรรทัด) พร้อมทั้ง ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล์ผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวก

6.3 แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK โดยส่ง email

6.4 แสดงตัวอย่างผลงานตราสัญลักษณ์ที่ถูกออกแบบ เมื่อนำไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1 ชิ้น

6.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลง ผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

7. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวน 1 รางวัล

7.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

7.2 ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

หมายเหตุ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะเชิญผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ/ กรรมการกิจกรรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หรือที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง หรือผลงานอื่น ๆ ต่อไป

8. กำหนดส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (logo)

8.1 วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

8.2 การส่งผลงาน ทางอีเมล์ ได้ที่ prwww@mahidol.ac.th, ipsrmahidol.pr@gmail.com

8.3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2441 0201-4 ต่อ 202, 302

8.4 ประกาศผลตัดสินการประกวดตราตราสัญลักษณ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th และ www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

9. หลักเกณฑ์ในการตัดสินตราสัญลักษณ์ (logo)

9.1 ผลงานมีคุณสมบัติครบตามข้อ 5.2 คุณสมบัติของผลงานที่ส่งประกวด

9.2 ความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ และสวยงาม (50%)

9.3 ผลงานสื่อถึง Mahidol Core Value และ IPSR Core Value หรือวัฒนธรรมองค์กร (50%)

9.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วัฒนธรรมองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

I : Integrity               ความมีคุณธรรม

P : Professionalism     ความเป็นมืออาชีพ

S : Synergy               การรวมพลัง

R : Responsibility       ความรับผิดชอบ

 

วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

M : Mastery              รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A : Altruism              มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H : Harmony             กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I  : Integrity               มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D : Determination      แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ

O : Originality            สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L : Leadership           ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

10. ผู้รับผิดชอบหลัก

งานสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

#IPSRที่รัก #IPSRในความทรงจำ #50ปีIPSR #50ปีIPSRfamily #รักนะ50IPSR #IPSRครึ่งศตวรรษ #IPSR50th

 #5ทศวรรษIPSR #IPSRพรีแซยิด

Downloadใบสมัคร word pdf