Research

โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER)

 

โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER)

ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาส งานครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้เป็นที่รู้จัก สถาบันฯ จึงจัดโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) ขึ้น โดยนำเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ หรือจุดเด่นต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มาใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นการเพิ่มกลยุทธ์และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ

2.2 เพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จักของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผ่านทางสติกเกอร์ไลน์

2.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์สติกเกอร์ไลน์ และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

3. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

รายละเอียด

ม.ค. 63

ก.พ. 63

มี.ค. 63

เม.ย. 63

พ.ค. 63

จัดตั้งคณะกรรมการ

15

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 1

 

7

 

 

 

ฃ่วงระยะเวลาการประกวด

 

20 ก.พ. – 20 เม.ย.

 

ประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 2 และตัดสินผลงาน

 

 

 

30

 

ประกาศผล

 

 

 

 

12

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีสื่อสัญลักษณ์ (สติกเกอร์ไลน์) ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ

5. หลักเกณฑ์การประกวด

5.1 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด :

5.1.1 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และประชาชนทั่วไป

5.1.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ชุดผลงาน : 1 ชุดผลงานประกอบด้วย ชิ้นงานสติกเกอร์ไลน์ 24 ตัว

6. หลักเกณฑ์ในการรับสมัครและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

6.1 กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงาน

6.2 ผลงานต้องระบุชื่อชุดภาพวาดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 40 ตัวอักษร และระบุแนวคิดและจุดเด่นของสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 160 คำลงในใบสมัคร

6.3 การส่งผลงานสติกเกอร์ไลน์ให้แนบไฟล์ดิจิทัลของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ดังนี้:

6.3.1 ส่งผลงานสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 24 ตัว ลงบนไฟล์ PDF 1 หน้ากระดาษ  A4 ภาพสีบนพื้นสีขาว   (1 ชุดผลงานต่อ 1 กระดาษ A4) พร้อมลงนามรับรอง

6.3.2 ส่งผลงานภาพวาดสติกเกอร์ไลน์แต่ละตัว

- กรณีผลงานเป็นภาพนิ่ง ให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ PNG ความละเอียดอย่างน้อย 72 dpi โหมดสี RGB ขนาดภาพกว้าง 370 พิกเซล สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม และเว้นระยะขอบประมาณ 10 พิกเซล (ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB) พื้นหลังของรูปโปร่งใส

- กรณีผลงานเป็นภาพเคลื่อนไหวให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ APNG โหมดสี RGB ขนาดภาพกว้าง 370 พิกเซล สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม พื้นหลังของรูปโปร่งใส

6.3.3 ไฟล์รูปสติกเกอร์แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 300 K บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) รวบรวมผลงานส่งประกวดทั้งหมดใน 1 CD ต่อ 1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

6.4 เงื่อนไขของผลงานที่ส่งประกวด:

6.4.1 สติกเกอร์ไลน์ในชุดอย่างน้อย 4 ตัว ต้องสื่อถึงความเป็นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

6.4.2 ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

6.4.3 ผลงานต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเป็น creator สติกเกอร์ไลน์ในระบบ creator.line.me มาแล้ว

6.4.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะไม่พิจารณาให้รางวัล และข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

7. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด จำนวน 1 รางวัล

7.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

7.2 ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

หมายเหตุ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะเชิญผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ/ กรรมการกิจกรรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หรือที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง หรือผลงานอื่น ๆ ต่อไป

8. กำหนดส่งผลงานประกวดสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER)

8.1 วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

8.2 ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลหรืออีเมล์ prwww@mahidol.ac.th, ipsrmahidol.pr@gmail.com  หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน)

Downloadใบสมัคร word pdf

8.3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2441 0201-4 ต่อ 202, 302

8.4 ประกาศผลการประกวดสติกเกอร์ไลน์ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.ipsr.mahidol.ac.th และ www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

9. หลักเกณฑ์ในการตัดสินสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER)

9.1 แนวคิดของผลงานสื่อถึงความเป็นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมอย่างชัดเจน

9.2 มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ และสวยงาม

9.3 มีความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง

9.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วัฒนธรรมองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

I : Integrity               ความมีคุณธรรม

P : Professionalism     ความเป็นมืออาชีพ

S : Synergy               การรวมพลัง

R : Responsibility       ความรับผิดชอบ

 

วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

M : Mastery              รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล

A : Altruism              มุ่งผลเพื่อผู้อื่น

H : Harmony             กลมกลืนกับสรรพสิ่ง

I  : Integrity               มั่นคงยิ่งในคุณธรรม

D : Determination      แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ

O : Originality            สร้างสรรค์สิ่งใหม่

L : Leadership           ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

10. ผู้รับผิดชอบหลัก

งานสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

#IPSRที่รัก #IPSRในความทรงจำ #50ปีIPSR #50ปีIPSRfamily #รักนะ50IPSR #IPSRครึ่งศตวรรษ #IPSR50th

 #5ทศวรรษIPSR #IPSRพรีแซยิด

Downloadใบสมัคร word pdf