April 19, 2017

ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (CESD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการนำเสนองานวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies" ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
April 12, 2017

ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะแพทย์จาก National Population & Family Department Board (NPFDB) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เข้ารับฟังการบรรยายด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
April 10-14, 2017

IUSSP Council

Associate Professor Sureeporn Punpuing participated in IUSSP Council meeting in France.

Subscriptions


Subscribe to the Population and Development Newsletter