Announcement for Project Supervisors (Child Ecology of Thai Z-Alpha Generation Project)

ประกาศรับพนักงานเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม ตำแหน่ง ผู้ควบคุมสนาม

โครงการ ยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha Generation)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตำแหน่งงาน

ผู้ควบคุมภาคสนาม จำนวน 5 คน

ทำหน้าที่ดูแล กำกับ และอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของพนักงานสัมภาษณ์ โดยผู้ควบคุมภาคสนาม 1 คน จะดูแลพนักงานสัมภาษณ์จำนวน 3 คน

ค่าตอบแทน     

โครงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน โดย

 • ผู้ควบคุมภาคสนาม ได้รับค่าตอบแทนจากการกำกับดูแลการสัมภาษณ์และการตรวจความถูกต้อง/สมบูรณ์ของแบบสอบถาม วันละ 800 บาท โดยมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

หมายเหตุ

 1. คาดว่าในวันทำงานหนึ่งๆ ผู้คุมงานภาคสนามจะต้องสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามได้อย่างน้อย 6 ชุดต่อวัน
 2. ผู้ควบคุมงานภาคสนามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จากการสัมภาษณ์ของพนักงานสัมภาษณ์
 3. ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง

ระยะเวลาจ้าง   คาดว่าจะดำเนินการเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน คือ ปลายเดือนธันวาคม – ต้นเดือนมีนาคม 2562

สวัสดิการ        

 1. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม
 2. โครงการจัดเตรียมเรื่องของเดินทางและที่พักระหว่างให้การเก็บข้อมูล

คุณสมบัติผู้ควบคุมภาคสนาม

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (มีประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนามอย่างน้อย 2 ปี)
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
 • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา)
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมในพื้นที่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

Download: ใบสมัคร

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ชั้น 5 หรือ 
 • ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ 
  นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ Email : niphon.dar@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 529 มือถือ 0898825898
  นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ Email : surisunb@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 521 มือถือ 0819957924
  นายทศพล ตันเจริญ Email : tossapon.tanjaroen@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 523 มือถือ 0928307953

  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ธันวาคม 2561

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์ ให้ทราบทาง website ของสถาบันฯ (www.ipsr.mahidol.ac.thภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561