Staff Profile

Phraewa Chonyuen

Email: phraewa.chon@gmail.com

Phone: +66 2441-0201-4 ext. 513

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการระดับพื้นที่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก : พื้นที่ต้นแบบอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณResearch Interest