ศิษย์เก่า ค้นหา

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2538 (รุ่น 7)

3737691: Laxmi Prasad Tripathi 3737686: Le thi Phoung Mai 3737687: Le Tu Phoung Chi 3737688: Nguyen Nam Phuong 3737685: Swady M. Kingkeo 3737692: Yadav Prasad Dhuangana 3737683: บำรุงลาภ 3737690: สุขีบุญ

ปีการศึกษา 2537 (รุ่น 6)

3637498: Doan Duc Luu 3637506: Khin Thet Wai 3637499: Nguyen Thu Huong 3637500: Nguyen Van Tien 3637502: Septi Ariadi 3637504: Tosso Yelognisse 3637505: Vu Thi Thanh Huyen 3637503: ศูระศรางค์

ปีการศึกษา 2536 (รุ่น 5)

3537394: MA. Luisa D. Barrios 3537397: Mahima Malla 3537398: Olapeju Adenusi 3537400: Sri Wahyuni Prawiradisastra 3537401: Wang Guo-Yi 3537402: Zhang Liying 3537399: รุ่งเรืองมณีรัตน์ 3537396: กล่อมสังข์ 3537395: เกษมรัตน์

ปีการศึกษา 2534 (รุ่น 3)

3429555: Kifle Sede 3429552: Le Thi Chu 3429554: Mohammed Abul Kalam 3429660: Zhang Dang-Sheng

ปีการศึกษา 2533 (รุ่น 2)

3329624: Aminath Mohamed Didi 3329620: Nguyen Thi Thom 3329621: Nir Bahadur Karki 3329622: Sulistiyawati Hoedijono 3329623: You Jingshan

ปีการศึกษา 2531 (รุ่น 1)

3129587: A.M. Abu Taleb Hossain 3129585: Claudette Martin-Cupid 3129590: Eman Mahdar 3129586: Gatenjwa Kuria Nihuru 3129591: Jamal Devi Shrestha 3129588: Jegatheswaran Sandrasekeram 3129589: Jonhar Johan 3129592: Thakur Lakshmi Narayan 3129593: Wesley Wandera Ochari

ศิษย์เก่า

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย)
  • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย)
  • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคเอดส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ)
  • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคมด้านการวางแผนครอบคร้ว (หลักสูตรนานาชาติ)