ศิษย์เก่า

สุคนธา มหาอาชา
sukhonta@gmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: MECHANISMS BY WHICH FAMILY AND RELIGIOUS FACTORS INFLUENCE PROSOCIAL BEHAVIOR AMONG THAI YOUTH

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Sirinan Kittisuksathit
บทคัดย่อ:
Published Article:
 
1. Sukhonta Mahaarcha, Sirinan Kittisuksathit.
Relationship between Religiosity and Prosocial behavior of Thai Youth.. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts . Volume 13,Number 2,July-December 2013. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล :