ศิษย์เก่า

Antono Suryoputro

ประเทศ: Indonesia
หัวข้อวิทยานิพนธ์: DEVELOPMENT MODEL OF REPRODUCTIVE HEALTH SERVICE FOR UNMARRIED YOUTH IN CENTRAL JAVA, INDONESIA
อาจารย์ที่ปรึกษา: Assist.Prof.Dr.Pimonpan Isarabhakdi
Published Article
 
1. Antono Suryoputro,Pimonpan Isarabhakdi,Muthmainnah.
A STAKEHOLDER MAPPING IN THE PROVISION OF YOUTH FRIENDLY REPRODUCTIVE HEALTH SERVICE IN INDONESIA.. Journal of Health Research . (in press)
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS