ศิษย์เก่า

MD Nuruzzaman Haque

ประเทศ: Bangladesh
หัวข้อวิทยานิพนธ์: DETERMINANT FACTORS AND LEVEL OF ACTIVE AGEING OF ELDERLY IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Kusol Soonthorndhada

ผลงานตีพิมพ์

1. Md. Nuruzzaman Haque, Kusol Soonthorndhada, Pojjana Hunchangsith, Manasigan Kanchanachitra.
Active Ageing Level in Thailand: A Comparison Between Female and Male Elderly.. Journal of Health Research . Vol.30,no.2,April 2016. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS