ศิษย์เก่า

Myitzu Tin Oung
myitzu@gmail.com

ประเทศ: Myanmar
หัวข้อวิทยานิพนธ์: ASSESSMENT OF DEATH REGISTRATION AND MORTALITY STATISTICS IN THE VITAL REGISTRATION SYSTEM IN MYANMAR
อาจารย์ที่ปรึกษา: Lect.Dr. Kerry Richter

ผลงานตีพิมพ์

1. Mytzu Oung, Kerry Richter, Pramote Prasartkul, Yadanar Aung, Kyaw Thu Soe, Thuzar Chit Tin, Viroj Tangcharoensathien.
Reliable mortality statistics in Myanmar: a qualitative assessment of challenges in two townships.. BMC Public Health . Published online: 29 March 2019. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : ISI-WOS