ศิษย์เก่า

สุเทพ คำเมฆ
suthep.khammek@gmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: Social capital and the development to a self-reliance community of an organic agriculture group

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557