ศิษย์เก่า

ทิพวรรณ ฝางแก้ว
pawan_fangkeaw@hotmail.com

ประเทศ: Thailand
หัวข้อวิทยานิพนธ์: FACTORS AFFECTING VIOLENCE AMONG SCHOOL TEENAGERS
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557