ศิษย์เก่า

ทิพวรรณ ฝางแก้ว
pawan_fangkeaw@hotmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: FACTORS AFFECTING VIOLENCE AMONG SCHOOL TEENAGERS

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. อาจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2557