ศิษย์เก่า

ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล

หัวข้อวิทยานิพนธ์: The study of relationship between female labour force participation and fertility in the greater Bangkok Metropolis area

ศิษย์เก่า

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย)
2525 (1982) 2524 (1981) 2523 (1980) 2522 (1979) 2521 (1978)