ศิษย์เก่า

I Gusti Ngurah Edi Putra
ediputra.ign@gmail.com

ประเทศ: Indonesia

ศิษย์เก่า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2561 (2018) 2560 (2017)