กิจกรรมของสถาบันฯ

 2-5 เมษายน 2561

อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ สถาบันฯ