กิจกรรมของสถาบันฯ

 3-6 เมษายน 2561

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ธีระพงศ์  สันติภพ เข้าร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ เมืองโอกินาวา  ประเทศญี่ปุ่น