กิจกรรมของสถาบันฯ

 3-6 มิถุนายน 2561

The II International Research and Practical Conference

รศ.ดร.สุดารัตน์  มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม the II International Research and Practical Conference พร้อมนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2561