กิจกรรมของสถาบันฯ

 25-28 มิถุนายน 2561

ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ Daya Bay Nuclear Power Plant สาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน