กิจกรรมของสถาบันฯ

 11-22 กันยายน 2561

Supervise นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนกาญจนาภิเษก

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เดินทางพบนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเพื่อกำกับดูแลการทำวิทยานิพนธ์ในฐานะที่ปรึกษา ณ เมือง Halifax, Nova Scotia ประเทศแคนาดา