กิจกรรมของสถาบันฯ

 4 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานประเภท

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ Precarious Rights: trafficking in migrant workers lives และร่วมเขียนงานวิจัยกับ National Chiao Tung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)