กิจกรรมของสถาบันฯ

 4-7 ธันวาคม 2561

The APMJ-CHAMPSEA Workshop ณ Asia Research Institute

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี  จำปากลาย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ The APMJ-CHAMPSEA Workshop ณ Asia Research Institute  สาธารณรัฐสิงคโปร์