กิจกรรมของสถาบันฯ

 10 มีนาคม 2562

การประชุมนานาชาติ 21st Cornell Southeast Asia Program Graduate Student Conference

นายสุริยา คลังฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม และนางสาวภัสสร มิ่งไธสง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบปากเปล่า ในการประชุมนานาชาติ 21st Cornell Southeast Asia Program Graduate Student Conference: “Conformities and Interruptions in Southeast Asia” Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา