กิจกรรมของสถาบันฯ

 2-4 เมษายน 2562

อบรม Research proposal development

รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุม และอบรม Research proposal development workshop ณ Portsmouth-Brawijaya Centre for Global Health, Population and Policy, University of Brawijaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย