เสวนาใต้ชายคาประชากร

เสวนาครั้งที่  1077
 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1

ไต้หวัน เท่าที่เห็น อย่างที่เจอ

โดย:  ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย และภัทราภรณ์ ตาสิงห์

Abstract

นักวิจัยตัวเล็กๆ จาก IPSR 4 คน จะมาขอแชร์ประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation และ Poster presentation ที่การประชุม 11th  IAGG Asia/Oceania Regional Congress 2019 ที่ประเทศไต้หวัน โดยปีนี้ จัดใน theme : Health & Wellbeing in the Silver World: From Bench to Policy  แน่นอนว่า นอกจากเรื่องราวจากงานประชุมแล้ว ก็มีเรื่องราวเล็กๆ ของการเดินทางไปเยือนเกาะไต้หวันด้วย
 
Moderator: ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน