กิจกรรมของสถาบันฯ

 19 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560

อบรม Human Rights

อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมการอบรม Human Rights ณ International Summer School, University of Sussex ประเทศอังกฤษ