ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
16 พฤศจิกายน 2563

อบรมเรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรมเรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 (1/2563) เพื่อเผยแพร่แนวทางและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรม รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย กล่าวขอบคุณและปิดงานอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 ท่าน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
13 พฤศจิกายน 2563

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
9 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโมเดลครอบครัวมีสุขต้นแบบ ครั้งที่ 2

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะนักวิจัย โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโมเดลครอบครัวมีสุขต้นแบบ ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Conference 1 โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ Dyah Anatalia Widyastari นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรวรรณ สุทธางกูร ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่น 18) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา