17 กันยายน 2560

งานมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง

สถาบันฯ จัดบูธนิทรรศการผู้สูงอายุในงานมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ตำบลมหาสวัสดิ์ ปี 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
15 กันยายน 2560

Big Cleaning Day ประจำปี 2560

สถาบันฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ประจำปี 2560” โดยร่วมกันคัดแยก และสะสางสิ่งที่ไม่ต้องการบริเวณโต๊ะทำงาน ณ สถาบันฯ
8 กันยายน 2560

งานแสดงความยินดี

สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีให้กับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

Dean’s List Award 2015

Congratulations to Mr. MD NURUZZAMAN HAQUE from Ph.D. Program in Demography (International Program) on being granted the Dean’s List Award of 2015 Academic Year. The award presentation was held on August 10, 2017.
 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา