ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2563
3 กรกฎาคม 2563

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 24

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ และนายณรากร วงษ์สิงห์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 24 และร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยฯ โดยมี รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กรกฎาคม 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำรวจคุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พลตำรวจตรีณพล บุญประสิทธิ์ ผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสำรวจคุณภาพชีวิตความสุขและความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนด้วยเครื่องมือสำรวจความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสระบัว อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
25 มิถุนายน 2563

เปิดตัวศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เปิดตัวศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของกิจกรรมทางกายกับคนไทยบนชีวิตวิถีใหม่” จากนักบริหารนโยบาย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พูดคุยในประเด็น งานวิจัยและทิศทางของการพัฒนาด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังผนึกกำลังภาคีเครือข่ายฟื้นระดับการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยให้กลับคืนสู่ระดับปกติ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรวรรณ สุทธางกูร ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่น 18) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา