ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2563
13-16 มีนาคม 2563

อบรมพนักงานสัมภาษณ์โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชนรายเขต กรุงเทพมหานคร”

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และคณะ จัดอบรมพนักงานสัมภาษณ์โครงการ “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชนรายเขต กรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร.นพ. ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ นางวรรณี หุตะแพทย์ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ นางสาววิภาพร จารุเรืองไพศาล และคณะนักวิจัยผู้ช่วย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
11 มีนาคม 2563

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ขนาด 300 มิลลิลิตร จำนวน 500 ขวด จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรณรงค์และป้องกันการระบาดและติดเชื้อ COVID-19 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มีนาคม 2563

งานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2563

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร/ คณบดี/ ผู้อำนวยการ/ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรวรรณ สุทธางกูร ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่น 18) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา