ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวาระดิถึขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
12 มกราคม 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาคณบดี ด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2561

เสวนาพิเศษ หัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development”

สถาบันฯ ต้อนรับ Assistant Professor Maryann Bylander, Sociology and Anthropology, Lewis & Clark College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีแก่ Mr. Phouvanh Chanthavong เคยดำรงตำแหน่ง Director General of Skills Development and Employment Department, Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW), Lao PDR (ปัจจุบันเกษียณแล้ว)  ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริการ

ขอแสดงความยินดีแก่ Dr. Olapeju Adenusi ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager/CEO, c/o Lagos State Health Management Agency (LASHMA) and The Secretariat, Obafemi Awolowo Way ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริการ 

Best Poster Award

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง "Verification of the Reported Age of Centenarians in Thailand" ในงานประชุม The XXVIII IUSSP International Population Conference ณ Cape Town International Convention Center เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา