ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนังงานสัมภาษณ์ โครงการ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร

โครงการ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

โครงการ การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์

 1. จริยา ศรีกลัด
 2. จิรัฐิกาล อันทะสา
 3. โชติกา พิมพุฒิ
 4. นาฏาลี แคนมะตาม
 5. บุสริน ละสุสะมา
 6. ปฏิภาณ แก้วเนตร
 7. ประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมะ
 8. ปิยะรัตน์ อนันตศาสน์
 9. เปรมปรีดา หลีล้วน
 10. พันธกาญจน์ อุทารส
 11. ฟิตรีนา อาลี
 12. ภาวินี ศรีเพ็ญรัก
 13. มูฮัมหมัดอัศมี เบ็ญเจ๊ะอาลี
 14. รุสวานี และบากา
 15. วรเมธ อ่วมสำเนียง
 16. สรินนา สนิเห
 17. สิริพงศ์ อุดมโชคศิริถาวร
 18. สุปรีชา หาวรดิษ
 19. สุพร ตลิ่งไธสงค์
 20. อิลญาณี สะอิ
 21. อุไรวรรณ บัวทอง

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องพญาไท (102) ชั้น1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หมายเหตุ: รายชื่อพนักงานสัมภาษณ์เรียงตามลำดับตัวอักษร

หากมีข้อสงสัย ข้อคำถามเพิ่มเติม หรือประสงค์จะขอสละสิทธิ์ กรุณาติดต่อ

 • นางสาววิภาพร จารุเรืองไพศาล อีเมล wipaporn.jau@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 539  หรือ 089-911-7687
 • นางสาวณัฐณิชา ลอยฟ้า อีเมล n_nnutnicha@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 533 หรือ 092-262-7954