ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ประ​กาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

 1. ตำแหน่งที่บรรจุ
  พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง
 2. วัน-เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ส่งเอกสารและหลักฐาน Electronic file ผ่านทางอีเมล์ ได้ที่ นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล E-mail: kullawee.sir@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ทางอีเมล์ ดังนี้
  - STATEMENT OF INTEREST 
  - ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ ผลงานทางวิชาการ  
  - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
  - ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript: ปริญญาเอก และ ปริญญาโท) 
  - สำเนาปริญญาบัตร (ปริญญาเอก และปริญญาโท) 
  - ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
  - สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน 
  - บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ 2 ราย
  - ABSTRACT และผลงานวิชาการที่จะนำมาเสนอ

Download