บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2544 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
:
ทำเนียบผลการวิจัย, 2544. ปีที่. 9, เล่มที่. 9,
, , ,
2

วารสารประชากรศาสตร์, 2544. ปีที่. 17, เล่มที่. 1, หน้า 13-33
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541