บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2548 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1

วารสารวิชาการสาธารณสุข, มีนาคม-เมษายน 2548. ปีที่. 14, เล่มที่. 2, หน้า 389-398
,
2

Prince Damrong Rajanubhab Journal, 2548. ปีที่. 5, เล่มที่. 16, หน้า 110-118
3
:
วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย, 2548. ปีที่. 18, เล่มที่. 1, หน้า 1-29
,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541