บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2551 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1

รามาธิบดีพยาบาลสาร, 2551. ปีที่. 15, เล่มที่. 1, หน้า 111-126
, , , .. ,
2

วารสารสังคมศาสตร์ (วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2551. ปีที่. 2, เล่มที่. 1, หน้า 113-142
,
3
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2551. ปีที่. 17, เล่มที่. 1, หน้า 9-19
5

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, เมษายน-มิถุนายน 2551. ปีที่. 2, เล่มที่. 2, หน้า 293-304
, , , .. ,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541