บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2552 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
.. 2503-2543:
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552. ปีที่. 15, เล่มที่. 5, หน้า 703-722
, , , ,
2

วารสารประชากร, 2552. ปีที่. 1, เล่มที่. 1,
,
3

วารสารประชากร, 2552. ปีที่. 1, เล่มที่. 1,
,
4
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2552. ปีที่. 18, เล่มที่. 6, หน้า 816-825
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541