บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2553 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
100
วารสารประชากร, 2553. ปีที่. 1, เล่มที่. 2,
,
2

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์, 2553. ปีที่. 31, หน้า 290-301
-
3
:
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 2553. ปีที่. 18, เล่มที่. 2,
, ,
4

วารสารประชากร, 2553. ปีที่. 1, เล่มที่. 2,
5

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 2553. ปีที่. 50, เล่มที่. 2, หน้า 47-70
,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541