บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2554 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
: .. 2539-2552
วารสารประชากร, 2554. ปีที่. 3, เล่มที่. 1, หน้า 71-89
,
2

ธรรมศาสตร์เวชสาร, 2554. ปีที่. 11, เล่มที่. 2,
, ,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541