บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2555 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, พฤษภาคม 2555. ปีที่. 13, เล่มที่. 3, หน้า 355-363
, , ,
2

วารสารสังคมภิวัฒน์, กันยายน-ธันวาคม 2555. ปีที่. 3, เล่มที่. 3, หน้า 22-39
3
3
วารสารประชากร, 2555. ปีที่. 3, เล่มที่. 2, หน้า 65-85
, ,
4
:
วารสารญี่ปุ่นศึกษา , 2555. ปีที่. 8, เล่มที่. 2, หน้า 231-247
,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541