บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2556 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
3 2554
วารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, 2556. ปีที่. 2, เล่มที่. 3,
,
2

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 2556. ปีที่. 21, เล่มที่. 2,
3

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 25-48
, ,
4
: .. 2554
วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 1-24
,
5

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 50-73
* , ,
6

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 93-110
7

วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, มกราคม 2556. ปีที่. 7, เล่มที่. 1, หน้า 109-151
,
8
:
วารสารประชากรศาสตร์, 2556. ปีที่. 29, เล่มที่. 1,
,
9
:
วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 111-128
10

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 129-150
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541