บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2557 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
(.)
วารสารโรคเอดส์, ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 2557. ปีที่. 27, เล่มที่. 1, หน้า 26-34
, , ,
2

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มกราคม - มีนาคม 2557. ปีที่. 20, เล่มที่. 1, หน้า 203-228
,
3
:
วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 70-85
4

วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 46-69
,
5
"" :
วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 13-32
6
:
วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 1-12
,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541