บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2558 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
Thai Outbound Tourism to Austria: Trends and Issues
SDU Research Journa, January - December 2015 2558. หน้า 1-14
, Huong T. Bui
2

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ , กันยายน-ธันวาคม 2558 2558. ปีที่. 45, เล่มที่. 3, หน้า 272-284
,
3

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, สิงหาคม 2558 2558. ปีที่. 3, เล่มที่. 1,
4

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, สิงหาคม 2558 2558. ปีที่. 3, เล่มที่. 1,
5
Factors Enabling Access to HIV Voluntary Counseling and Testing for Key Affected Populations in Thailand
Asia-Pacific Journal of Public Health (APJPH), 2558. หน้า 1-10
, ,
6
:
วารสาร Mahidol R2R e-Journal, มกราคม – มิถุนายน 2558 2558. ปีที่. 2, เล่มที่. 1, หน้า 131-146
7

วารสาร Mahidol R2R e-Journal, มกราคม – มิถุนายน 2558 2558. ปีที่. 2, เล่มที่. 1, หน้า 92-117
,
8
(.)
วารสารโรคเอดส์, ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 2558. ปีที่. 27, เล่มที่. 1, หน้า 26-34
, , ,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541