บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2561 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1

วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 2561. ปีที่. 19, เล่มที่. 2,
,
2
..2555-2559
วารสารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย , กันยายน - ธันวาคม 2561 2561. ปีที่. 7, เล่มที่. 3, หน้า 64-73
,
3

วารสารที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 2561. ปีที่. 7, เล่มที่. 2,
,
4

วารสารพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เมษายน 2561 2561. ปีที่. 21, เล่มที่. 1,
,
5
Effect of Community-based Methadone Treatment on Reduced Withdrawal among Injecting Drug Users Enrolled in a Long-term Methadone Therapy Program in the highlands of Chiang Rai
วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์, พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 2561. ปีที่. 12, เล่มที่. 2, หน้า 56-67
, ,
6
:
วารสารประชากร, พฤษภาคม 2561 2561. ปีที่. 5, เล่มที่. 2,
7

วารสารโรคเอดส์, ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 2561. ปีที่. 30, เล่มที่. 1, หน้า 11-23
,
8
The Use of Spatial Data to Analyze Flood Hazard Areas and Senior Households at the Community Level
Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), เมษายน - มิถุนายน 2561 2561. ปีที่. 11, เล่มที่. 1, หน้า 1-12
9

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มกราคม - มิถุนายน 2561 2561. ปีที่. 7, เล่มที่. 1, หน้า 1-18
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541