บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) >> 2562 ค้นหา

* =  Corresponding Author
ลำดับ ชื่อเรื่อง
1

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. ปีที่. 8, เล่มที่. 2,
, ,
2
( 0-14 )
วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มกราคม-เมษายน 2562 2562. ปีที่. 23, เล่มที่. 1, หน้า 55-78
, ,
* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541