เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1118
27 มกราคม 2564
พฤติกรรม Dark Side ในที่ทำงาน
โดย:อ.ดร.ธนากร มูลพงศ์

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1117
20 มกราคม 2564
อาหารกับการแก้ปัญหาสังคม
โดย:ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1116
13 มกราคม 2564
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย:รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1115
6 มกราคม 2564
ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนไทยหลังทศวรรษ 1990
โดย:ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียด