คณะผู้บริหาร

อารี จำปากลาย
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการ

Email: aree.ude@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 400, 0-2441-9520

ดูข้อมูล

จรัมพร โห้ลำยอง
Ph.D.(Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Email: charamporn.hol@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 402

ดูข้อมูล

สุชาดา ทวีสิทธิ์
Ph.D.(Sociocultural Anthropology)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

Email: suchadean@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 404

ดูข้อมูล

มาลี สันภูวรรณ์
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Email: malee.sun@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 405

ดูข้อมูล

สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย

Email: sudarat.mus@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 403

ดูข้อมูล

สุภรต์ จรัสสิทธิ์
M.A.(ประชากรและการพัฒนา)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Email: suporn.jar@mahidol.edu
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 507

ดูข้อมูล

พลอยชมพู สุคัสถิตย์

เลขานุการสถาบันฯ

Email: ploychompoo.suk@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 200

ดูข้อมูล