นักวิจัยโครงการ

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์

Email: kornkanok.p09@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 317

ดูข้อมูล

กษมา ยาโกะ

Email: gomphrenalinn@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 407, 429

ดูข้อมูล

กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

Email: kullawee.s@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 534

ดูข้อมูล

คมกฤช ตะเพียนทอง

Email: khomkrit.tap@gmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 533

ดูข้อมูล

แคทลียา คงสุภาพศิริ

Email: cattleeya@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 627

ดูข้อมูล

จันทร์จิรา สุคัมภีร์
M.A.(Business Administration)

Email: janjira17.suk@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 626

ดูข้อมูล

ชญานิษฐ์ เข็มกลัด
M.A. (Communication Arts and Innovation)

Email: namtarn.cyn@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 702

ดูข้อมูล

ชุติมา อยู่สมบูรณ์

Email: pupe1596@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 524

ดูข้อมูล

ณรากร วงษ์สิงห์

Email: narakorn.wongs@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

ณัฐกร ดอนแก้วภู่
M.P.A. (Public Administration)

Email: nattakorn.donkaeophu2532@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

Email: birt_redmachine@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 702

ดูข้อมูล

ณัฐณิชา ลอยฟ้า

Email: n_nnutnicha@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 535

ดูข้อมูล

ณัฐนี อมรประดับกุล
Ph.D. (History)

Email: nattanee.amo@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 608

ดูข้อมูล

ณัฐพร นิลวัตถา
M.A. (Population and Social Research)

Email: nattpw89@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

ณัฐวุฒิ กกกระโทก

Email: dekkoracha_chok@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 534

ดูข้อมูล

ดนุสรณ์ โพธารินทร์
Studies Ph.D.

Email: danusorn.pot@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 524

ดูข้อมูล

ดลชัย ฮะวังจู

Email: hawangchu@hotmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 533

ดูข้อมูล

ดิษยนันท์ เพชรผ่องใส
Master of Arts in Asia-Pacific Studies

Email: benz290527@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 626

ดูข้อมูล

ทิพวรรณ วิทย์วรสกุล 

Email: tippawan_r@hotmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 628

ดูข้อมูล

ธัญจิรา นาเจริญกุล

Email: thunjira.cherry@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 629

ดูข้อมูล

นฤมล เหมะธุลิน

Email: Narumol.h@kkumail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 522

ดูข้อมูล

นันทวัน ป้อมค่าย
B.A. (Sociology and Anthropology)

Email: p.nanthawan1412@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

นันท์สินี ศิริโกสุม

Email: Nansinee151@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

เบญจมาศ รอดภัย

Email: bkorkoy@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 409

ดูข้อมูล

ปรียา พลอยระย้า

Email: phloiraya@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 538

ดูข้อมูล

ปัญญา ชูเลิศ

Email: pchoolres@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 317

ดูข้อมูล

ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

Email: pannawatthuenklin@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 522

ดูข้อมูล

ปัทมา แย้มเพกา

Email: patama.yam@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 622

ดูข้อมูล

ปาณฉัตร ทิพย์สุข
M.A. (Population and Social Gerontology)

Email: ladynuch@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 700

ดูข้อมูล

ปาริฉัตร นาครักษา

Email: pbpaioegy@hotmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 702

ดูข้อมูล

พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

Email: patjanan.siri@gmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 536

ดูข้อมูล

พิมลพรรณ นิตย์นรา

Email: pimolpan.nit@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 523

ดูข้อมูล

แพรวา ชนม์ยืน

Email: phraewa.chon@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 513

ดูข้อมูล

ภาคภูมิ มณีโชติ

Email: Potay_554@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

ภาสินี ศรีสุข

Email: sr.pasinee@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

มงคล ธงชัยธนาวุฒิ
B.A. (Russian)

Email: th.m.gorn@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 630

ดูข้อมูล

มรุพัชร นามขาน

Email: maruphatarmy@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 426

ดูข้อมูล

รัตนาพร อินทร์เพ็ญ
M.A. in Population and Social Research(M.A. in Population and Social Research)

Email: komjung9@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 534

ดูข้อมูล

รุ่งรัตน์ พละไกร
(Master of Nursing Science)

Email: palakai_rung@windowslive.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 522

ดูข้อมูล

วณิสรา เจริญรมย์
M.A.

Email: wanisara59@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 307

ดูข้อมูล

วิสุตา มั่นสิงห์

Email: wisuta.aom@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 524

ดูข้อมูล

สาสินี เทพสุวรรณ์

Email: inksp@hotmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 702

ดูข้อมูล

สิทธิชาติ สมตา

Email: sittichatsomta@gmail.com
Phone:

ดูข้อมูล

สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่

Email: Sursak.penmai@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 524

ดูข้อมูล

สุริยาพร จันทร์เจริญ

Email: breathe_999@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 521

ดูข้อมูล

สุวิชา ลาภโรจน์ไพบูลย์

Email: suvicha@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 629

ดูข้อมูล

อภิชาติ แสงสว่าง

Email: apichat.neu@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 317

ดูข้อมูล

อับดุล อุ่นอำไพ

Email: dul.sports.science@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 317

ดูข้อมูล