บุคลากร

ปาริฉัตร นาครักษา

อีเมล์: pbpaioegy@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441 0201-4 ext. 702

ชื่อโครงการวิจัย: การวิเคราะห์นโยบายรัฐ เพื่อจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย ตามกรอบชุดคำแนะนำเชิงนโยบายขององค์การอนามัยโลก
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา  พูลเกิด
จบการศึกษา:  ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ระยะเวลาการในทำงาน: 1 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563


งานวิจัยที่สนใจ