บุคลากร

ณัฐณิชา ลอยฟ้า

อีเมล์: n_nnutnicha@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 535

โครงการวิจัย: โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลา: สิงหาคม 2562 - ตุลาคม 2563
 
การศึกษา:
  • Studying Master of Population and Social Research,  Mahidol University
 


งานวิจัยที่สนใจ