บุคลากร

นฤมล เหมะธุลิน

อีเมล์: Narumol.h@kkumail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 522

โครงการการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน 
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ระยะเวลา: 17 ตุลาคม 2562 – 31 มกราคม 2563งานวิจัยที่สนใจ