บุคลากร

สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่

อีเมล์: Sursak.penmai@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 524

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2562
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
 
ระยะเวลา: 9 ตุลาคม 2562- 29 กุมภาพันธ์ 2563


งานวิจัยที่สนใจ