บุคลากร

วณิสรา เจริญรมย์
M.A.

อีเมล์: wanisara59@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 307

การศึกษา: M.A. in Sport Management, Mahidol University

โครงการวิจัย: การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562

ระยะเวลา: 10 January 2020 – 31 May 2021งานวิจัยที่สนใจ