บุคลากร

รุ่งรัตน์ พละไกร (Master of Nursing Science)

อีเมล์: palakai_rung@windowslive.com

เบอร์ติดต่อ: +66 2441-0201-4 ext. 522

โครงการวิจัย: วิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลนโยบายส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยโปรแกรม One Health Tool
ระยะเวลา: มกราคม 2563 – มิถุนายน 2564
 
การศึกษา: 
  • Studying Ph.D. in Population and Social Research,  Mahidol University
  • Master of Nursing Science,  Mahidol University
 


งานวิจัยที่สนใจ