บุคลากร

สิทธิชาติ สมตา

อีเมล์: sittichatsomta@gmail.com

เบอร์ติดต่อ:

โครงการวิจัย: ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand: มิติที่ 1 ประชากรและโครงสร้างสังคม
ระยะเวลา: 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 14 กุมภาพันธ์ 2564
 
การศึกษา
  • Studying Master of Population and Social Research,  Mahidol University
 


งานวิจัยที่สนใจ